Site Kullanıcıları Aydınlatma Metni


TURANOĞLU İNŞAAT TAAH. MÜH. TEKS. GIDA MAD.

MAK. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 

KVKK İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI AYDINLATMA METNİ


        Turanoğlu İnşaat Taah. Müh. Teks. Gıda Mad. Mak. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. (“Turanoğlu İnşaat”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.


        1. İşlenen Kişisel Verileriniz


        IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız kişisel verileriniz Turanoğlu İnşaat Taah. Müh. Teks. Gıda Mad. Mak. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

        
        1.1. Kişisel Verileriniz İşleme Amaçları

        ·  Sizlerle iletişim kurma,

        ·  Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,

     ·  Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,

        ·  Pazarlama faaliyetleri,

        ·  Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,

        ·  İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

        ·  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

amaçlarıyla işlenecektir.

        2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

        

        Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Turanoğlu İnşaat’a yüklenen yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Bu kişisel verileriniz Bulut depolamaları ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışına aktarılmaktadır.

        

        3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

        

        Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin depolanması suretiyle ve açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.


        4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

      Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

       - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

       - Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        - Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,

        - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

        - Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

     - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.


        5. Veri Güvenliği

   
        Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Turanoğlu İnşaat Taah. Müh. Teks. Gıda Mad. Mak. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Turanoğlu İnşaat, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

        
        6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

        

        Kişisel verileriniz bir yıl süre ile saklanacaktır.

        

        7. Veri Sorumlusunun Kimliği

        
        Turanoğlu İnşaat Taah. Müh. Teks. Gıda Mad. Mak. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti., işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

        
        Adres  :
 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49-30 Sokak No: 61/A SİVAS

        
        Telefon  :
 +90 (346) 222 29 58

        
        e-posta  :
  turanogluinsaat58@hotmail.com


        8. Başvuru Hakkı

        

        Kişisel Verilere dair tüm talepler Turanoğlu İnşaat KVKK Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.


        Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Turanoğlu İnşaat’ın yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde  e-posta adresimize iletilmesi durumunda  Turanoğlu İnşaat, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.